Dokumenty

Koncepcja zintegrowanej kampanii edukacyjno-informacyjnej o samorządzie terytorialnym

23.04.2018 | inne

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie proponowanych zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych

19.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku Zarząd Związku ze zrozumieniem przyjmuje pakiet propozycji zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Proponuje jednak przesunięcie w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje datowany 15 marca br. projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Projekt został sporządzony na podstawie przesłanek wynikających całkowicie błędnej diagnozy. Zawiera ponadto rozwiązania, które są nie do przyjęcia ze względów ustrojowych, ponieważ w sposób istotny ograniczają uprawnienia organów gmin przy realizacji ich zadania własnego, przyznając ich kompetencje wojewodom,

2018-04-18 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru

18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP domaga się wprowadzenia przejrzystego i racjonalnego systemu wynagrodzeń. Uwzględniającego wielkość gminy czy miasta, zakres obowiązków oraz wyniki w zarządzaniu. Systemu, w którym o wysokości wynagrodzeń swoich burmistrzów, wójtów i prezydentów będą decydowały społeczności lokalne, a nie zapisane w ustawie „siedmiokrotności kwoty bazowej”.

Informacja ZMP o finansowaniu oświaty w Polsce

28.03.2018 | inne stanowiska i opinie
Z informacji wynika, że obciążenie gmin dopłatami do subwencji jest nierówne, przez co w znacznym stopniu ograniczone są możliwości rozwojowe średnich i większych gmin miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich, liczących ponad 5 tys. mieszkańców. Większe miasta, także bardzo obciążone dopłatami do szkół, na razie równoważą te ubytki potencjału rozwojowego kredytami na inwestycje, ale ich możliwości bieżącej obsługi nowego zadłużenia szybko spadają, co również stawia pod znakiem zapytania ich rozwój.

Pismo prezesa ZMP do Premiera w sprawie termomodernizacji

28.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP

2018-03-01 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie wprowadzenia do szkół branżowych nauczania zawodu „technik transportu drogowego”

13.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wnosi o rozważanie możliwości wprowadzenia zawodu technik transportu drogowego do szkoły branżowej II stopnia i umożliwienie uczniom odbycia w ramach zajęć szkolnych wszystkich szkoleń, a także obniżenie wieku dla kandydatów na kursy kwalifikacyjne oraz przyśpieszone kursy kwalifikacji wstępnej. Apeluje też do resortów infrastruktury oraz edukacji o pilne stworzenie dwustopniowego systemu kształcenia kierowców.

Propozycje zmian w ustawie o samorządzie gminnym, dotyczące regulacji budżetów obywatelskich (partycypacyjnych)

12.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
To propozycja korekty wprowadzonych niedawno w ustawie o samorządzie gminnym przepisów dotyczących budżetów obywatelskich (partycypacyjnych). Kilka fragmentów wprowadzonych w art. 5a nowych przepisów budzi wątpliwości Zarządu. Zwłaszcza trudny do interpretacji jest ostatni, 7 ustęp, który dodatkowo stanowi niepotrzebne usztywnienie procedur. Te miasta wypracowały wspólnie z mieszkańcami określone narzędzia, będą teraz musiały zmienić, dostosowując do sztywnych zapisów ustawowych.

Opinia ZMP w sprawie Rady Dialogu Społecznego

07.03.2018 | inne stanowiska i opinie
Zarząd Związku popiera zaproponowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany obejmujące m.in. zwiększenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, a także wzmocnienie organizacyjne Rady. Jednocześnie Zarząd Związku wnosi o zmianę art. 24 ustawy, polegającą na włączeniu stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego do podmiotów wymienionych w tym przepisie, by mogły one stać się pełnoprawnymi członkami Rady Dialogu Społecznego.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Żywcu - Regulamin obrad

06.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.