Dokumenty

Koncepcja zintegrowanej kampanii edukacyjno-informacyjnej o samorządzie terytorialnym
23.04.2018 | inne
2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie proponowanych zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych
19.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku Zarząd Związku ze zrozumieniem przyjmuje pakiet propozycji zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Proponuje jednak przesunięcie w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE.
2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje datowany 15 marca br. projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Projekt został sporządzony na podstawie przesłanek wynikających całkowicie błędnej diagnozy. Zawiera ponadto rozwiązania, które są nie do przyjęcia ze względów ustrojowych, ponieważ w sposób istotny ograniczają uprawnienia organów gmin przy realizacji ich zadania własnego, przyznając ich kompetencje wojewodom,
2018-04-18 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru
18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP domaga się wprowadzenia przejrzystego i racjonalnego systemu wynagrodzeń. Uwzględniającego wielkość gminy czy miasta, zakres obowiązków oraz wyniki w zarządzaniu. Systemu, w którym o wysokości wynagrodzeń swoich burmistrzów, wójtów i prezydentów będą decydowały społeczności lokalne, a nie zapisane w ustawie „siedmiokrotności kwoty bazowej”.
Informacja ZMP o finansowaniu oświaty w Polsce
28.03.2018 | inne stanowiska i opinie
Z informacji wynika, że obciążenie gmin dopłatami do subwencji jest nierówne, przez co w znacznym stopniu ograniczone są możliwości rozwojowe średnich i większych gmin miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich, liczących ponad 5 tys. mieszkańców. Większe miasta, także bardzo obciążone dopłatami do szkół, na razie równoważą te ubytki potencjału rozwojowego kredytami na inwestycje, ale ich możliwości bieżącej obsługi nowego zadłużenia szybko spadają, co również stawia pod znakiem zapytania ich rozwój.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje