Minutą ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska rozpoczęła się Komisja Wspólna 30 stycznia br. Sylwetkę prezydenta Adamowicza, jego solidarnościowe korzenie i wieloletnie budowanie samorządności przypomniał Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej. Przytoczył też słowa córki Prezydenta Adamowicza, że Gdańsk – jako wspólnota samorządowa - była dla niego trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością…

Wiceminister Paweł Szefernaker zaproponował, by – również w wyniku gdańskiej tragedii – przedyskutować kwestię funkcjonowania i ewentualnego nałożenia nowych obowiązków na straże miejskie/gminne, np. ochrony prezydentów, burmistrzów. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zlecił Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa najważniejszych osób w samorządzie terytorialnym. Temat ten w ostatnim czasie był wielokrotnie podnoszony i bardzo interesuje opinię publiczną – Wszystkie rozmowy, wszystkie pomysły powinny w moim przekonaniu trafiać do tego grona, w którym tu dziś jesteśmy. Jesteśmy otwarci na propozycje, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze – powiedział Szefernaker. Ustalono, że zostaną one omówione na specjalnym, dodatkowym spotkaniu zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Osobne spotkanie będzie dotyczyło kwestii zarządzania kryzysowego.

Prezes ZMP wręcza projekt ustawy
Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch miesięcy, Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz złożył na ręce współprzewodniczącego Komisji ze strony rządowej, Pawła Szefernakera projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, zawierający nowy model wynagradzania prezydentów, burmistrzów i wójtów. - Obecna sytuacja jest trudna do zaakceptowania. Myślę, że w tym gronie nie muszę nikogo przekonywać, że system jest zły, szkodliwy, niesprawiedliwy, wręcz nieuczciwy - mówił Prezes Frankiewicz. I pokrótce omówił główne założenia projektu:
- konieczność uregulowania tej kwestii w ustawie, a nie rozporządzeniu,
- oparcie systemu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce na podstawie danych GUS-owskich,
- zróżnicowanie płac w zależności od województwa,
- zróżnicowanie płac w zależności od wielkości danej jednostki;
- zwiększenie wysokości wynagrodzeń, by odejść od sytuacji, gdy prezydent zarabia mniej niż wielu jego podwładnych w urzędzie.
- Traktujemy tę sprawę jako okazję do rozpoczęcia szerszej dyskusji, dlatego że administracja samorządowa jest częścią administracji publicznej, a problem z wynagradzaniem osób publicznych na wysokich stanowiskach dotyczy całości administracji, czyli również sfery rządowej. Przy tej okazji można podjąć racjonalne decyzje, które czyniłyby ten system przejrzystym, zrozumiałym i uczciwym w obu częściach tej administracji – powiedział Prezydent Frankiewicz, zachęcając rząd do podjęcia prac legislacyjnych. Wiceminister Szefernaker obiecał przeanalizować projekt, zaznaczając jednocześnie, że trudno mu się na gorąco odnosić do projektu, z którym jeszcze nie miał okazji się zapoznać.
Projekt wraz z omówieniem i informacją prasową znajduje się na stronie ZMP.

Dłuższa relacja ukaże się w styczniowym numerze "Samorządu Miejskiego"
hh