Pod koniec lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą - szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w Polsce - problematyki komunalizacji mienia państwowego znajdującego się we władaniu przedsiębiorstwa PKP.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego. Wydana przez NSA uchwała jest wiążąca dla wszystkich składów sądów administracyjnych orzekających w podobnych sprawach.

Uchwała oznacza, że gminy, na terenie których znajdują się takie nieruchomości, powinny wystąpić o wydanie na ich rzecz decyzji komunalizacyjnej, która ma jedynie potwierdzić fakt przejścia prawa własności danej nieruchomości na rzecz gminy w dniu 27 maja 1990 r.

Jednocześnie gminy mają również możliwość wystąpienia do sądu o wynagrodzenie od PKP za korzystanie bez umowy z nieruchomości w tym czasie, chociaż należy liczyć się z tym, że w takim przypadku PKP może bronić się zarzutem zasiedzenia tych nieruchomości.

WIĘCEJ